Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup na webstránke https://www.sugestopedia.sk/ Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (prevádzkovateľ) a kupujúceho (zákazník).
Vymedzenie pojmov:
• predávajúci je prevádzkovateľ webstránky https://www.sugestopedia.sk/
• kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim
• ponuka obsahuje produkty na  https://www.sugestopedia.sk/
• objednávka je kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj

Prevádzkovateľ webstránky www.sugestopedia.sk  je  spoločnosť PLUTOS COMPANY, s.r.o., Východná 6968/26, 911 08 Trenčín, IČO: 45373841

1. OBJEDNÁVANIE

Postup pri objednávaní produktov na webstránke https://www.sugestopedia.sk/
Zákazník si objedná produkt tlačítkom Kúpiť. Následne sa zobrazí formulár, ktorý je potrebné vyplniť. Týka sa údajov potrebných k fakturácii daňového dokladu konkrétneho vybraného produktu. Vyplnením a odoslaním tohoto formulára kupujúci súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.
Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb je chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.
Súhlasom s obchodnými podmienkami dáva kupujúci predávajúcemu súhlas s posielaním informačných a obchodných emailov firmy PLUTOS COMPANY, s.r.o. Tento súhlas môže kupujúci kedykoľvek zrušiť.

2. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje potrebné pre vystavenie daňového dokladu sú považované za prísne dôverné a tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe.

Ako chránime Vaše súkromie? Kliknite na Ochrana súkromia a osobných údajov 

3. POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

Po odoslaní objednávky je na zákazníkom uvedený e-mail automaticky odoslaná faktúra k úhrade. Týmto sa považuje objednávka zo strany kupujúceho ako záväzná.

4. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Objednávku môže kupujúci zrušiť písomne oznámením na e-mail uvedený v kontakte tejto webstránky, a to jedine pred jeho úhradou.

5. PLATBA

Platbu kupujúci uskutoční na základe faktúry odoslanej na e-mail kupujúceho a to prevodným príkazom na účet predávajúceho alebo platobnou kartou prostredníctvom platobného systému GoPay. Po prijatí platby na účet predávajúceho, predávajúci odošle kupujúcemu potrebný webový link a heslo na webstránku z ktorej si kupujúci svoje zakúpené súbory stiahne do svojho počítača.

6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Podľa zákona č.102/2014 Z.z. §7 ods. 6 písm. l spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy.  Odstúpenie od zmluvy nie je možné pri nákupe elektronických produktov, predovšetkých zvukových nahrávok a videonahrávok. (Preto sú pred nákupom dostupné ukážky)

Dňa 1.2. 2016 nadobúda účinnosť novelizovaný zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (Zákon č. 102/2014), podľa ktorého:

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Kupujúci si je vedomý autorských práv k zakúpeným produktom. Akékoľvek kopírovanie a poskytnutie zakúpených produktov tretej strane je trestné v zmysle platných zákonov.
Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Kupujúci prehlasuje, že pred odoslaním objednávky sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.
Tieto obchodné podmienky boli sformulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 102/2014 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto novelizované Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 01.05.2016

Back to top